Tuesday, December 3, 2013

ภาพบรรยากาศอบรมครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๙ (สพม.9) เรื่อง นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 21 — at มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยอาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี


ภาพบรรยากาศอบรมครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๙ (สพม.9) เรื่อง นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษ 21 — at มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยอาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี