Tuesday, July 15, 2014

198231


P

ประมวลการสอน
ภาคปลาย        ปีการศึกษา 2551
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์                                                             
2. รหัสวิชา             198231                  ชื่อวิชา    (ไทย)      นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   
จำนวนหน่วยกิต        3(2-2)            (อังกฤษ)  Innovation and Information Technology in Education        
วัน เวลา และสถานที่สอน 
                                                                         ปฏิบัติ
                                                                                สาขา F73-2 วันจันทร์          8.00 - 10.00  น.    หมู่ 711 ห้องEds-com
                                                                         สาขา F74-1 วันอังคาร     8.30 10.30 น.     หมู่ 712            ห้องEds-com
                                                                         สาขา F72-1 วันพฤหัสบดี 10.00 12.00 น.     หมู่ 713 ห้อง Eds-com
                                                                          สาขา F71-2 วันพฤหัสบดี 13.00 – 15.00 น.          หมู่ 714 ห้อง Eds-com
                                                                          บรรยาย
สาขา F73-2, F74-1, F72-1, F71-2   วันศุกร์  13.00 - 15.00  น. หมู่ 700 LH2-201
                                                                         สาขา F71-2 วันพุธ  9.00  – 15.00 น. หมู่ 700 ห้อง Eds - 202
3. ผู้สอน / คณะผู้สอน                               
     อาจารย์ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี         
       ภาควิชาครุศึกษา.    โทร
: 089 9472426   E-mail : soykere@hotmail.com

    
4.     การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (8.30-16.30 น.)

5. คำอธิบายรายวิชา (course description)

การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายนวัตกรรม การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ การประเมินและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน
Knowledge management for creative of educational innovation. Learning sources and innovation network. Database utilization for developing of educational innovation. Design, evaluation and management of school technology information system.

6. จุดประสงค์ของวิชา

1)            เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนแนวทางในการประยุกต์ใช้
2)            เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการศึกษาและสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
3)            เพื่อให้นิสิตสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
4)            เพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะในการออกแบบ สร้าง และประเมินระบบสารสนเทศในโรงเรียนได้
5)            นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้


7. เค้าโครงรายวิชา                                                                                                               

ภาคบรรยาย                                                                                             จำนวนชั่วโมง

1.              การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม                                                                       3
2.              เครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้                                                                                               3
3.              ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา              6
3.1        แหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้น                                                                        
                      3.2  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล                                                                          
4.              การออกแบบและประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน                               9
4.1        การสร้างและใช้ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา                                         
4.2       การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน                         
4.3       การประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน                           
5.              การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน                  6
5.1       การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
5.2       แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                                        
           6.  ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                      3
                                                                                                                รวม                                30

 


ภาคปฏิบัติการ                                                                                    จำนวนชั่วโมง

1.     การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้                                                  3
2.     การสืบค้นข้อมูลแหล่งการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา                                       6
                    2.1   การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล                                                                    
                    2.2   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสืบค้นข้อมูล                                         
                    2.3   การสืบค้นข้อมูลนอกระบบฐานข้อมูล                                                        
3.     จัดทำโครงงานการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                  18
      3.1   การวิเคราะห์สภาพจริงในโรงเรียน                                                            
      3.2   การออกแบบระบบสารสนเทศทางการศึกษา                                          
      3.3   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างฐานข้อมูล                                               
      3.4   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลข้อมูล                                           
      3.5   การทดสอบระบบและนำเสนอ                                                                  
4.  วิเคราะห์ปัญหาในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                    3
                                                                                                                                   รวม                           30


8. วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แบ่งการเรียนรู้เป็น 2 ส่วนคือ
                1) ภาคบรรยาย นิสิตจะเรียนรู้จากการบรรยาย อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสาธิตและยกกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ และศึกษาค้นคว้าจากตำรา เอกสาร และ Web site ต่างๆ
                2) ภาคปฏิบัติ นิสิตจะฝึกปฏิบัติ การทำการบ้าน การนำเสนอ การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต การร่วมวิเคราะห์และอภิปรายจากสถานการณ์จำลอง  และพัฒนาโครงงานนวัตกรรมการศึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์
9.  อุปกรณ์สื่อการสอน
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องฉายข้ามศีรษะ , แผ่นบันทึกข้อมูล
2) ใบงาน, ใบความรู้ , เอกสารประกอบการบรรยาย , ตัวอย่างประกอบการสอน
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

ร้อยละ
1)  การศึกษาค้นคว้า / งานมอบหมาย
20

3) โครงงานนวัตกรรมการศึกษา
30

2)  สอบ- การสอบกลางภาค
20


- การสอบปลายภาค
20

4) เข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
10

                                                รวม
100

11. การประเมินผลการเรียน
                ประเมินผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ดังนี้
ตั้งแต่ 80 คะแนน                  ได้ระดับคะแนน                                   A
75-79 คะแนน                       ได้ระดับคะแนน                                   B+
70-74 คะแนน                       ได้ระดับคะแนน                                   B
65-69 คะแนน                       ได้ระดับคะแนน                                   C+
60-64 คะแนน                       ได้ระดับคะแนน                                   C
50-59 คะแนน                       ได้ระดับคะแนน                                   D
ต่ำกว่า 50 คะแนน                ได้ระดับคะแนน                                   F
ระดับคะแนนอื่น ๆ ใช้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย12.  เอกสารอ่านประกอบ
กิดานันท์  มะลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, 2548.
กิดานันท์  มะลิทอง. สื่อการสอนและฝึกอบรมจากพื้นฐานถึงสื่อดิจิตอล.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
ถวัลย์  มาศจรัส. คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ธารอักษร, 2548.
บุญเกื้อ  ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
วรวิทย์  นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2551.
สราญ  ปริสุทธิกุล. สร้าง CAI และ E-Learning ด้วย Authorware. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2548.
สุพิทย์  กาญจนพันธุ์. รวมศัพท์เทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541.
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). ไอซีทีเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
พรรณี สวนเพลง. (2552).  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรมมสำหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2552). แกะรอยนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ไพฑูรย์  สินลารัตน์  และคณะ (2552). กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงผ่านการศึกษาสัตตศิลาสู่โรงเรียน. กรุงเทพนซ พริกหวานกราฟิก จำกัด
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) I พลวัฒนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
13. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน      
หมู่ที่
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
700
28 .. 51
แนะนำรายละเอียดวิชา ลักษณะและวิธีการเรียนการสอน ลักษณะการกิจกรรมและชิ้นงาน และเกณฑ์การประเมิน
บรรยายและเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
(เนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมกับเทคโนโลยี)
คณาจารย์
711
29 ต.ค. 51
แนะนำตัวเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถนัด
ฝึกปฏิบัติและกำหนดเวลาในการทดสอบความสามารถและความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์
คณาจารย์
712
3 พ.ย.51
700
4 .. 51
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ครั้งที่ 1, 2)
บรรยาย
คณาจารย์
711
5 พ.ย.51
ปัญหาในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ร่วมวิเคราะห์และสรุป ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต
คณาจารย์
712
10 พ.ย.51
700
11 .. 51
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการศึกษา
บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
คณาจารย์
711
12 พ.ย.51
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในปัจจุบัน
สืบค้นตัวอย่างของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีในปัจจุบัน ร่วมอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประโยชน์ของการนำไปใช้ และประเภทของนวัตกรรม
คณาจารย์
712
17 พ.ย. 51
700
18 .. 51
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่าวนวัตกรรมและกระบวนการทางนวัตกรรม
บรรยาย และนำเสนอแหล่งข้อมูลที่ทางการศึกษาที่น่าสนใจ
คณาจารย์หมู่ที่
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
711
19 พ.ย.51
การเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการศึกษา
-          แนวทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว
-          การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม(ตามสาขาที่สนใจ)
-       เข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
-       อภิปราย และนำเสนอแหล่งของฐานข้อมูลในการจัดการความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณาจารย์
712
24 พ.ย. 51
700
25 .. 51
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียน
บรรยาย
คณาจารย์
711
26 พ.ย.51
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและนอกระบบฐานข้อมูล

จัดทำรายงาน ประมวลความรู้และการเชื่อมโยงความรู้ สร้างข้อมูลทางการศึกษาตามประเด็นที่สนใจเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาจากในระบบอินเทอร์เน็ตและนอกระบบ
คณาจารย์
712
1 ธ.ค.51
700
2 .. 51
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
บรรยาย
คณาจารย์
711
3 ธ.ค.51
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
ศึกษาข้อมูลทางการศึกษาจากสภาพจริงของโรงเรียนตัวอย่าง อภิปรายกลุ่มเพื่อนำเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรม
คณาจารย์
712
15 ธ.ค.51
700
16 .. 51
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างฐานข้อมูล
บรรยาย
คณาจารย์
711
17 ธ.ค.51
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างฐานข้อมูลทางการศึกษา
ปฏิบัติการโปรแกรม
คณาจารย์
สอบกลางภาค
712
5 ม.ค.52
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างฐานข้อมูลทางการศึกษา
ปฏิบัติการโปรแกรมฐานข้อมูล
คณาจารย์
700
6 .. 52
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างฐานข้อมูล
บรรยาย
คณาจารย์
711
7 ม.ค.52
สร้างฐานข้อมูลทางการศึกษา
นำข้อมูลจากการสืบค้น สร้างฐานข้อมูลจากโปรแกรม
คณาจารย์
712
12 ม.ค.52
700
13 .. 52
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
บรรยาย
คณาจารย์
711
14 ม.ค.52
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา
ปฏิบัติการโปรแกรม
คณาจารย์
712
19 ม.ค.52
700
20 .. 52
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
บรรยาย
คณาจารย์
711
21 ม.ค.52
ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา
ปฏิบัติการโปรแกรม ประมวลผล
คณาจารย์
712
26 ม.ค.52
หมู่ที่
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
700
27 .. 52
การทดสอบและประเมินระบบและการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียน
บรรยาย
คณาจารย์
711
28 ม.ค.52
ทดสอบระบบและการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การทดลองนำไปใช้จริง นำเสนอและรวมสะท้อนผลงานจากผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุง
คณาจารย์
712
2 ก.พ.52
700
3 .. 52
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
คณาจารย์
711
4 ก.พ.52
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
คณาจารย์
712
9 ก.พ.52
700
10 .. 52
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
คณาจารย์
711
11 ก.พ.52
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
นำเสนอโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
คณาจารย์
712
16 ก.พ.52
700
17 ก.พ.52
สรุปและประเมินผลรายวิชา

คณาจารย์
สอบปลายภาค

14. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน
                £ไม่แก้ไขปรับปรุง  เนื่องจาก เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
                R  แก้ไขปรับปรุง  

15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน
                £ไม่มีการประเมินผลการสอน เพราะ เริ่มเปิดสอนเป็นครั้งแรก
                R  มีการประเมินผลการสอน
                                £ ไม่มีการปรับปรุง
                                R มีการปรับปรุง
                                                                                                                ลงนาม........................................ผู้ประสานงานรายวิชา
                                                                                                                          (อาจารย์ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี)
                                                                                                                              วันที่ 29 ตุลาคม 2552