Friday, March 28, 2014

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ Update 28 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ Update 28 มีนาคม 2557 

1 นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2 นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
3 นางสาวณัฐริณีย์  น้อยจันทร์
4 นางสุกัญญา  ยิ้มแย้ม
5 นางสาวสุภาวรรณ  สุมโน
6 นางสาวนฤมล  ส่งชัย
7 นายวัชระ  เจริญรัตน์
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร  ก้อนคำ
9 นางธัญญ์ฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์
10 นางสาววิลาวัลย์  กัณหาวงศ์
11 นายพิสิฐษ์ เนาว์ไพร
12 นางพัชรสุดา  อ่างมณี
13 นายสรยุทธ  กลมกล่อม
14 นางพรเพ็ญ  เอกเอี่ยมวัฒนกุล
15 นายมานิตย์  จันสุทธิรางกูร
16 นางสาวอุไรวรรณ พรมทองแก้ว
17 นางนวินดา  สมปัญญา
18 นายพชระ พลอยทับทิม
19 นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
20 นายวิศัลย์  บุญกัน
21 นายพิษณุ  ป้อมเสมา
22 นายพรศักดิ์  แสนศรี
23 นางฉันท์ทิพย์  ลีลิตธรรม
24 นางไพรินทร์ เบญจชย
25 นางสาวธัญวลัย  พัฒนสุทธิรัตน์
26 นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
27 นางสาวสุนันทา  หาผลดี
28 นายนิพล  ลังสุทธิ
29 นายพิชญะ  พรมลา
30 นายประภาส สาระศาสิน
31 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง
32 นางศิริพร  ศักดิ์บุญญารัตรน์
33 นางสาวเล็กฤทัย ขันทองชัย
34 นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม
35 นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม

อ้างอิง.http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/

Sunday, March 16, 2014

ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรม "เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์" 3-4 เมษายน 2557

ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรม "เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์"
ข้อมูล อบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDFJPG
2. รายละเอียดโครงการ (ประชาสัมพันธ์)
3. ใบสมัคร PDFDOCX 

4. กำหนดการ PDF 
5 . แผนที่ 
5.1 แผนที่ กำแพงแสน จาก Google Map 
5.2 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม รถประจำทาง 
5.3 แผนที่พอสังเขป 
6. ที่พัก หอนานาชาติ, สวนแสนปาล์ม 

ติดต่อสอบถาม 034-352793http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/ที่ วันที่ 3-4 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายละเอียด

ขอเชิญอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ Computer Teaching Techniques (CTT 2.0) วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 3-4 เมษายน 2557
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อ โทรศัพท์ 034-352-793  โทรสาร 034-352-793ข้อมูลเพิ่มเติมที่http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
http://edu.kps.ku.ac.th/news_edu/ctt2-57.pdf 
http://goo.gl/xtztY1
http://comteachtech.blogspot.com/

เนื้อหาในการอบรม...
1.พื้นฐานการสอนคอมพิวเตอร์
          1.1 การศึกษาศตวรรษ 21 กับครูคอมพิวเตอร์
          1.2 แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับครูคอมพิวเตอร์
          1.3 ทฤษฏีการเรียนรู้กับเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
          1.4 การเตรียมตัวเป็นผู้สอนคอมพิวเตอร์ที่ดี ร่างกาย/จิตใจ/ความรู้

2. เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
          2.1 เทคนิค Step by Step การสอนทีละขั้นตอนหรือ การบรรยาย+ปฏิบัติ
          2.2 เทคนิค Integration การบูรณาการความรู้เทคโนโลยีกับบริบทท้องถิ่น
          2.3 เทคนิค Documentation การทำเอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์
          2.4 เทคนิค Project เทคนิคการมอบหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
          2.5 เทคนิค Self-directed Learning การสอนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
          2.6 เทคนิค My Favorite การมอบหมายงานตามความสนใจและความสามารถแต่ละคน
          2.7 เทคนิค Analyze Content การวิเคราะห์เนื้อหากับระดับชั้นว่าควรจะสอนโปรแกรมใด
          2.8 เทคนิค Morality and ethics การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
          2.9 เทคนิค Creativity พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์
          2.10 เทคนิค English การบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับการสอนคอมพิวเตอร์
          2.12 เทคนิค Social Media การใช้สื่อสังคมกับการเรียนการสอน
          2.13 เทคนิค Gamification การใช้เกมในการเรียนการสอน
          2.14 เทคนิค Team Teacher การสร้างทีมการสอนคอมพิวเตอร์
          2.15 เทคนิค Publishing good knowledge การเผยแพร่ข้อมูลดีๆ บนอินเทอร์เน็ต
          2.16 เทคนิค Blended Learning การเรียนแบบผสมผสานเทคโนโลยี
          2.17 เทคนิค Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน
          2.18 เทคนิค Do it yourself (DIY) การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์เทคโนโลยี
          2.19 เทคนิค Infographics การสร้างงานกราฟิกสารสนเทศ
          2.20 เทคนิค Brainstorming  การระดมความความคิดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
          2.21 เทคนิค Metaphor & Compare อุปมาอุปไมยและเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ติดต่อ โทรศัพท์ 034-352-793  โทรสาร 034-352-793

ข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://edu.kps.ku.ac.th/news_edu/ctt2-57.pdf 
http://goo.gl/xtztY1
http://comteachtech.blogspot.com/


ข้อมูล อบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
ข้อมูล อบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDFJPG
2. รายละเอียดโครงการ (ประชาสัมพันธ์)
3. ใบสมัคร PDFDOCX 

4. กำหนดการ PDF 
5 . แผนที่ 
5.1 แผนที่ กำแพงแสน จาก Google Map 
5.2 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม รถประจำทาง 
5.3 แผนที่พอสังเขป 
6. ที่พัก หอนานาชาติ, สวนแสนปาล์ม 

ติดต่อสอบถาม 034-352793http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/


Friday, March 7, 2014

โครงการอบรม เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ พฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 3-4 เมษายน 2557

 

รายละเอียด

ขอเชิญอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ Computer Teaching Techniques (CTT 2.0) วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 3-4 เมษายน 2557
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ติดต่อ โทรศัพท์ 034-352-793  โทรสาร 034-352-793


ข้อมูลเพิ่มเติมที่


http://edu.kps.ku.ac.th/news_edu/ctt2-57.pdf
http://goo.gl/xtztY1
 


เนื้อหาในการอบรม...
1.พื้นฐานการสอนคอมพิวเตอร์
          1.1 การศึกษาศตวรรษ 21 กับครูคอมพิวเตอร์
          1.2 แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับครูคอมพิวเตอร์
          1.3 ทฤษฏีการเรียนรู้กับเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
          1.4 การเตรียมตัวเป็นผู้สอนคอมพิวเตอร์ที่ดี ร่างกาย/จิตใจ/ความรู้

2. เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
          2.1 เทคนิค Step by Step การสอนทีละขั้นตอนหรือ การบรรยาย+ปฏิบัติ
          2.2 เทคนิค Integration การบูรณาการความรู้เทคโนโลยีกับบริบทท้องถิ่น
          2.3 เทคนิค Documentation การทำเอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์
          2.4 เทคนิค Project เทคนิคการมอบหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
          2.5 เทคนิค Self-directed Learning การสอนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
          2.6 เทคนิค My Favorite การมอบหมายงานตามความสนใจและความสามารถแต่ละคน
          2.7 เทคนิค Analyze Content การวิเคราะห์เนื้อหากับระดับชั้นว่าควรจะสอนโปรแกรมใด
          2.8 เทคนิค Morality and ethics การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
          2.9 เทคนิค Creativity พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์
          2.10 เทคนิค English การบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับการสอนคอมพิวเตอร์
          2.12 เทคนิค Social Media การใช้สื่อสังคมกับการเรียนการสอน
          2.13 เทคนิค Gamification การใช้เกมในการเรียนการสอน
          2.14 เทคนิค Team Teacher การสร้างทีมการสอนคอมพิวเตอร์
          2.15 เทคนิค Publishing good knowledge การเผยแพร่ข้อมูลดีๆ บนอินเทอร์เน็ต
          2.16 เทคนิค Blended Learning การเรียนแบบผสมผสานเทคโนโลยี
          2.17 เทคนิค Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน
          2.18 เทคนิค Do it yourself (DIY) การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์เทคโนโลยี
          2.19 เทคนิค Infographics การสร้างงานกราฟิกสารสนเทศ
          2.20 เทคนิค Brainstorming  การระดมความความคิดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
          2.21 เทคนิค Metaphor & Compare อุปมาอุปไมยและเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อ โทรศัพท์ 034-352-793  โทรสาร 034-352-793
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://edu.kps.ku.ac.th/news_edu/ctt2-57.pdf
http://goo.gl/xtztY1
 
 

Thursday, March 6, 2014

ขอเชิญอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ Computer Teaching Techniques (CTT 2.0) วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 3-4 เมษายน 2557


ขอเชิญอบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์ 
Computer Teaching Techniques (CTT 2.0)
วันพฤหัสบดี-ศุกร์  ที่ 3-4  เมษายน  2557
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://goo.gl/xtztY1เนื้อหา
1.พื้นฐานการสอนคอมพิวเตอร์
                   1.1 การศึกษาศตวรรษ 21 กับครูคอมพิวเตอร์
                   1.2 แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับครูคอมพิวเตอร์
          1.3 ทฤษฏีการเรียนรู้กับเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
          1.4 การเตรียมตัวเป็นผู้สอนคอมพิวเตอร์ที่ดี ร่างกาย/จิตใจ/ความรู้
          2. เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์
2.1 เทคนิค Step by Step การสอนทีละขั้นตอนหรือ การบรรยาย+ปฏิบัติ
          2.2 เทคนิค Integration การบูรณาการความรู้เทคโนโลยีกับบริบทท้องถิ่น
          2.3 เทคนิค Documentation การทำเอกสารประกอบการสอนคอมพิวเตอร์
          2.4 เทคนิค Project เทคนิคการมอบหมายโครงงานคอมพิวเตอร์
          2.5 เทคนิค Self-directed Learning การสอนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
          2.6 เทคนิค My Favorite การมอบหมายงานตามความสนใจและความสามารถแต่ละคน
          2.7 เทคนิค Analyze Content การวิเคราะห์เนื้อหากับระดับชั้นว่าควรจะสอนโปรแกรมใด
          2.8 เทคนิค Morality and ethics การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
          2.9 เทคนิค Creativity พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์
          2.10 เทคนิค English การบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับการสอนคอมพิวเตอร์
          2.12 เทคนิค Social Media การใช้สื่อสังคมกับการเรียนการสอน
          2.13 เทคนิค Gamification การใช้เกมในการเรียนการสอน
          2.14 เทคนิค Team Teacher การสร้างทีมการสอนคอมพิวเตอร์
          2.15 เทคนิค Publishing good knowledge การเผยแพร่ข้อมูลดีๆ บนอินเทอร์เน็ต
          2.16 เทคนิค Blended Learning การเรียนแบบผสมผสานเทคโนโลยี
          2.17 เทคนิค Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน
          2.18 เทคนิค Do it yourself (DIY) การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์เทคโนโลยี
          2.19 เทคนิค Infographics การสร้างงานกราฟิกสารสนเทศ
          2.20 เทคนิค Brainstorming  การระดมความความคิดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

          2.21 เทคนิค Metaphor & Compare อุปมาอุปไมยและเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อ โทรศัพท์ 034-352-793  โทรสาร 034-352-793

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://goo.gl/xtztY1