Wednesday, May 11, 2016

ภาพบรรยากาศการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016 (Performance Teaching)

มันส์มากกก!!! ภาพบรรยากาศการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016 (Performance Teaching)
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี (Dr.Theerasak Soykeeree)หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 


 โดยอาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี (Dr.Theerasak Soykeeree)
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  โดยอาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช
 โดยอาจารย์ ดร.อุบล ทองปัญญา


โดย รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี (Dr.Theerasak Soykeeree)หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์