Saturday, June 18, 2016

8 ทักษะทางดิจิตอลที่พวกเราจะต้องสอนลูกหลานของเรา!!!

8 ทักษะทางดิจิตอลที่พวกเราจะต้องสอนลูกหลานของเรา!!! 

โดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและดิจิตอลมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมาก ผู้ใดมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเข้าใจในโลกดิจิตอลจะได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่าแต่ก็ควรรู้เท่าทันทั้งเทคโนโลยีและรูปแบบข้อมูลดิจิตอลไม่ให้เป็นทาส ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางดีที่สร้างสรรค์ ซึ่ง 8 Keyword นี้จะช่วยทำให้ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์มีแนวทางการดูแลและส่งเสริมเด็กในยุคนี้ เรียกโดยรวมว่าปัญญาทางด้านการใช้เทคโนโลยี Digital intelligence หรือเรียกง่ายๆว่า “DQ” อาจจะเป็นปัญญาที่ต่อยอดมาจาก Multiple Intelligences ของ Howard Gadner
‪#‎Digital_identity‬: ทักษะในการสร้างข้อมูลเพื่อเผยแพร่ตัวตนทั้งตนเองและบนสารสนเทศออนไลน์ในลักษณะเป็นผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ เช่นการทำ Portferio ต่างๆ
‪#‎Digital_use‬: ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเช่น Smart Phone, Tablet, Computer เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเช่น การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การบันทึกข้อมูลที่สำคัญ
‪#‎Digital_security‬:ทักษะในการระมัดระวังการโดนขโมยข้อมูลที่สำคัญ และป้องกันข้อมูลจากไวรัส โทรจัน มัลแวร์ การจัดเก็บข้อมูลไม่ปลอดภัย และอื่นๆ
‪#‎Digital_safety‬: ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น การเผยแพร่ข้อมูลตนเองที่อาจเกิดอันตรายเช่นการแชร์ที่อยู่ หรือ ข้อมูลประวัติตนเอง ภาพส่วนตัวที่ล่อแหลม การเข้าถึงข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่อาจไปสู่ความรุนแรง
‪#‎Digital_emotional_intelligence‬: ทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเอง ในสภาวะปัจจุบันที่มีความรวดเร็วและเร่งรีบในปัจจุบันทำให้เด็กขาดการใครครวญและใจจดใจจ่อ หรือขาดสมาธิ ฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีจึงจำเป็นจะต้องรู้จักอารมณ์ตนเองไม่ให้มีความโกรธ หรือหยุดการใช้อารมณ์รุนแรงให้เร็วที่สุด เช่น การโพสเสียดสีว่ากล่าวบุคคลอื่น การเล่นเล่นแบบSocial แล้วเกิดอารมณ์รุนแรง ต้องเข้าใจในสภาพอารมณ์ตนเองขณะอยู่ในโลกดิจิตอลตลอดเวลาซึ่งผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์จะต้องสังเกตุและช่วยเหลือบุตรหลาน ลูกศิษย์ท่าน
‪#‎Digital_communication‬: ทักษะการติดต่อสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีนับเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เด็กจะต้องใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีเช่น การ Video Call หาพ่อแม่ การส่งข้อความทั้งภาพและเสียง ซึ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันที่ต่างจากสมัยก่อนที่เป็นทางเสียงหรือข้อควาเพียงอย่างเดียว
‪#‎Digital_literacy‬: ทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ที่สร้างสรรค์สูงสุดของตนเอง เทคโนโลยีจะช่วยทำให้เด็กหาคำตอบในปัญหาที่ต้องการแก้ในทันทีทันใด ถ้าใช้ถูกต้องและเป็น เช่นการหาวิธีการทำอาหาร การหาข้อมูลเชิงลึกด้านโภชนาการประโยชน์ของอาหาร การหาข้อมูลก่อนการปฏิบัติการทำอาหารเอง เทคโนโลยีจะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นรากฐานในการปฏิบัติต่อไป
‪#‎Digital_rights‬: ทักษะการเคารพสิทธิของผู้อื่นๆทั้งทางด้านข้อมูลทั่วไปที่ถูกเผยแพร่ การให้เครดิต การอ้างอิง หรือแม้กระทั่งการเคารพสิทธิผู้อื่นทางโลก Social จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเริ่มต้นพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติผู้อื่น

(‪#‎สุดท้ายแล้ว‬...เทคโนโลยีสูงหรือ ‪#‎High_Technology‬ มนุษย์ก็จะต้องมีจิตใจที่สูง วุฒิภาวะ ความรู้(Knowledge) ทัศนคติที่ดี(Attitude) และทักษะ(Skills)ตามไปด้วยถึงจะสมดุล ‪#‎Equilibrium‬)

No comments:

Post a Comment